นโบายการคืนเงินและการคืนสินค้านามิ

1. ทางบริษัทไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี

2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

3. ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้เฉพาะรายการที่มีปัญหาเท่านั้น

เช่น บรรจุภัณฑ์สินค้าชำรุด เนื้อหรือกลิ่นไม่ปกติ หรือลักษณะใดๆ ของสินค้าผิดปกติไปจากเดิม โดยลูกค้าจะได้รับเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดเดียวกันและขนาดเดียวกัน ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ในใบกำกับภาษี หรือไม่เกิน 3 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า

4. โปรดเก็บหลักฐานการซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้อง

เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สลิป วันเดือนปีที่ซื้อ สถานที่ที่ซื้อ เพื่อเป็นหลักฐานหรือข้อมูลในการเปลี่ยนสินค้า (เจ้าหน้าที่อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นกรณีไป)

Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top