ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรางวัลกิจกรรม “นามิฉลองยอดขาย 50 ล้านชิ้น” ครั้งที่ 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2562
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
 
1. คุณรัชกิจ บุญมาก
 
รางวัลที่ 2 จำนวน 4 รางวัล
 
1. คุณทองคำ แสงเขียวดี
2. คุณบุญมี ประสิทธิสุวรรณ
3. คุณดวงพร ศรีสังข์
4. คุณนพพร ยอดอินทร์
 
รางวัลที่ 3 จำนวน 20 รางวัล
 
1. คุณบัณฑิต ชื่นกุล
2. คุณรจภรณ์ อินทร์อ่อน
3. คุณชวนชม ฤทธิ์กระจาย
4. คุณรำเดียน คงชนะ
5. คุณธนากร ใจห่อ
6. คุณปัญจรัศมิ์ ธรรมสนองคุณ
7. คุณมาลาตี นาเอก
8. คุณนิรัน ทิพย์กัน
9. คุณสรกฤต ชยวัฒน์ธรากุล
10. คุณฐานิดา เกษวิเศษ
11. คุณชนัดดา ทองอยู่
12. คุณอภิสุทธิ์ ปกครองสุข
13. คุณกนิษฐา สนน้อย
14. คุณจิราวรรณ โตเปลี่ยน
15. คุณชลิตตา บุญหยาด
16. คุณอิศรา อิงศรีวรกุล
17. คุณวราภรณ์ หงษ์สูง
18. คุณรัฐพงษ์ ดิษฐโยธิน
19. คุณจุฑามาศ มาน้อย
20. คุณชเลง อินทพงษ์
....................................................................
 
Powered by MakeWebEasy.com